අදත් දුම්රිය ප්‍රමාදයි

දින 12 ක් පුරා පැවති දුම්රිය වර්ජනය  අවසන්  වුවත්   අද  (8) දුම්රිය ධාවනය ප්‍රමාදවීම හේතුවෙන් මගීහු දැඩි අපහසුතාවයට පත්වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *