ගාය හැදිච්ච කොල්ලො කෙල්ලො ගැන

තලාව පිලීබැන්දගල පුරාණ විහාරාධිපති ගෞරව ශ්‍රාෂ්ත්‍රවේදී අලුත් පුලියන්කුලමේ බුද්ධරක්ඛිත හිමියන්ගේ වටිනා බන පදයක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *