ජාතික හැදුණුම්පත් ඉල්ලුම් කළ අයට නිවේදනයක්

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරිමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන ජාතික හැදුණුම්පත් තොරතුරු තහවුරු කිරිමේ ලිපිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරිම සඳහා වලංගු ලියවිල්ලක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

ඊයේ (08) දිනය දක්වා ජාතික හැදුණුම්පත් ලබාගැනිම සඳහා පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරිමේ දෙපාර්තමේන්තුවට ඉල්ලුම්පත් ලබාදී ඇති පුරවැසියන් හට ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරිම සඳහා භාවිතා කළ හැකි ලිපියක් එම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ලබාදී ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසන්නේය.

විශේෂ කඩදාසියක මුද්‍රිත නම, ලිපිනය, හැදුණුම්පත් අංකය හා ජායාරූපය සහිත ජාතික හැදුණුම්පතේ තොරතුරු එහි ඇතුළත් කර ඇති බව සදහන්.

එබැවින් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරිම සඳහා දැනට අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරිමේ ලේඛන වලට අමතරව ජාතික හැදුණුම්පතේ තොරතුරු තහවුරු කරන එම ලිපිය ද ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරිම සඳහා අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරිමේ ලේඛනයක් ලෙස පිළිගෙන ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *