ණය ගෙවන්න චීනයෙන් ණය ගැනීමට යයි

ණය ගෙවීම, ප්‍රාග්ධන වියදම් හා වෙනත් රාජ්‍ය මූල්‍ය සපයා ගැනීම සඳහා චීන සංවර්ධන බැංකුව වෙතින් ඇ ඩො මි 1000ක් හා RMB මිලියන 2000ක ණය මුදලක් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවැසීය.

පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත ණය සීමාව තුළ මෙම ණය මුදල ලබා ගැනීමට නියමිතය.

මෙම ණය මුදල ලබාගැනීමට සාකච්ඡා කරන්නේ වසර තුනක සහන කාලයක් ඇතුළත්ව දස වසරකින් ගෙවීම පදනම් කරගෙනය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *