නව කැළණි පාලම් ව්‍යාපෘතියේ වැඩ අඩක් අවසන්

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ඉංජිනේරැ නිහාල් සුරියආරච්චි මහතා සඳහන් කළේය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු අධිතාක්‍ෂණික කේබල් මත පිහිටන පාලම වන නව කැලණි පාලම් ව්‍යාපෘතියේ වැඩකටයුතු 52%ක් අවසන් කර ඇති බවයි.

මෙම ව්‍යාපතිය මගින් කොළඹ නගරයේ ඉදිවෙන සියලු කුලුනු මතින් ඉදිවෙන අදිවේගී මාර්ග කටුනයක අදිවේගී මාර්ගයට සම්බන්ධ කිරීම සැලසුම් කර තිබේ.

ඒ අනුව කැලණි පාලමේ සිට වරාය නගරයට විනාඩි 06කින්ද, බත්තරමුල්ල පරිපාලන නගරයට විනාඩි 10කින්ද, බොරැල්ල ජාතික රෝහල ප්‍රදේශයට විනාඩි 06කින්ද ළඟා වීමට හැකි වන බවද සභාපතිවරයා පැවසීය.

ඒ අනුව 2020 අගෝස්තු මාසය වනවිට කොළඹ රථවාහන තදබදයේ 50% අවම කරගැනීමට හැකිවන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය අපේක්‍ෂා කරන බවද සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *