නාම යෝජනා වෙනුවෙන් විරෝධතා දැක්වීම පෙ.ව. 11.30 දක්වා

නාම යෝජනා සඳහා පෙ.ව. 11.30 දක්වා විරෝධතා දැක්විය හැකි බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි. නාම යෝජනා භාර ගැනීම පෙ.ව. 9.00ට ආරම්භ වූ අතර එය පෙ.ව. 11.00ට අවසන්වීමට නියමිතය. එතැන් පටන් තවත් පැය භාගයක් තුළ විරෝධතා දැක්වීම සිදුකළ හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *