පළමු ඡන්ද ප්‍රතිඵලය 16 දා රාත්‍රී 12.00 ට පෙර

පළමු ඡන්ද ප්‍රතිඵලය 16 වන දින මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 පමණ වන විට ලබාදීමට හැකියාව තිබෙන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.

තැපැල් ඡන්ද ගණන් කිරීම 16 වන දින සවස 5.00 ට ආරම්භ කරන බවත් මේ අනුව තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් හෝ කොට්ඨාශයක ප්‍රතිඵලයක් නිකුත් කිරීමට හැකියාව තිබෙන බවද ඊයේ  (13 ) පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *