මධුමාධව පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ තනතුරු අත්හරියි

පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නියෝජ්‍ය නායක මධුමාධව අරවින්ද මහතා එම  පක්ෂයේ සියලු තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස්වී තිබේ. මේ පිළිබඳව ඔහු පක්ෂ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගම්මන්පිල මහතාට දැන්වීමටත් කටයුතු කර තිබේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *