ඇෆ්ගනිස්ථානයේ දේවස්ථානයකට එල්ල වූ බෝම්බ ප්‍රහාරයකින් 62 දෙදෙනෙකු මරුට

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ දේවස්ථානයකට එල්ල වූ බෝම්බ ප්‍රහාරයකින් පුද්ගලයින් 62 දෙදෙනෙකු මිය ගොස් ප්‍රහාරයෙන් තව ත් බොහෝ…

ලබාදෙන නිදහස් ගුවන් කාලයෙන් වෙනත් අපේක්ෂකයින් ප්‍රවර්ධන තහනම් – මැතිවරණ කොමිසම

 ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයින්ට ලබාදෙන නිදහස් ගුවන් කාලය වෙනත් අපේක්ෂකයින් ප්‍රවර්ධනය සඳහා භාවිත කිරීමට ඉඩ ලබා නොදෙන…