කටාර් රාජ්‍ය ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 14 කින් පැමිණෙන පුද්ගලයින් ඇතුළු කර ගැනීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

අද සිට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලු රටවල් 14 කින් පැමිණෙන පුද්ගලයන්ට සිය රටට ඇතුළුවීම තාවකාලිකව තහනම්…

ඉරානය, ඉතාලි සහ ද. කොරියාවෙන් පැමිණෙන පුද්ගලයින් අද සිට නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන දෙකකට

කොරෝනා ව්‍යාප්ත වූ රටවල සිට මෙරටට පැමිණෙන පුද්ගලයින් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරීම අද සිට…