අප ගැන

අපගේ මුඛ්‍ය අභිලාෂය යහපත් නව මාධ්‍යකරණයක් ශී‍්‍ර ලංකාව තුළ රෝපනය කිරීමයි. තරඟකාරි ඩිජිටල් වාණිජකරණය තුළ එය පහසු ව්‍යායාමයක් නොවේ, නව මධ්‍යකරණයේ යහපත නම් දුෂ්කර ආයෝජනයකි.
එහි පැහැපත නම් සත්‍ය තුළ මාධ්‍ය නව්‍යකරණයයි. එය අනාගත මාධ්‍ය භූමිකාව උදෙසා හිතැති සැමට නෙලාගැනීමට රෝපණය කරමු. සන්සන හුදෙක් නව මාධ්‍යකරණයේ වාණිජ අරමුණින් ඔබ්බට යෑමේ නිරන්තර උත්සාහයක නියැලී සිටියි. මාධ්‍ය මුඛ්‍යාර්ථය තුළ එය නව මාධ්‍යයේ විවිධ පැතිකඩ ඔස්සේ විහිද යන්නකි.

 

සන්නස කණ්ඩායම